VII Liceum Ogólnokształcące

Samorząd

Skład Samorządu Szkolnego:

Przewodniczący: Bartosz Woch

Zastępca: Damian Socha

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

„Regulamin Samorządu Uczniowskiego” stanowi prawne źródło informacji dotyczących samorządności uczniów organizowania przez nich wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego przy Zespole Szkół nr 11 w Lublinie.

§1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego.
 2. Obowiązkiem Rady Samorządu Uczniowskiego, jak i wszystkich uczniów, jest czuwanie nad przestrzeganiem postanowień zawartych w WSO, Statucie Szkolnym oraz Regulaminie Samorządu.
 3. Uczniowie mają prawo do tworzenia niezależnych Rad Samorządów Klasowych i Rady Samorządu Uczniowskiego wg Ordynacji Wyborczej.
 4. Uczeń ma prawo wybierać i być wybieranym do wszelkich Rad Samorządowych, ma prawo uczestniczyć w pracach poszczególnych form zorganizowania samorządu oraz być informowanym o działalności Rady Samorządu.
 5. Rada Samorządu Uczniowskiego odpowiada przed Wyborcami-Uczniami, przed Dyrekcją Szkoły oraz przed Radą Pedagogiczną i przez nie może zostać rozliczana lub usunięta.
 6. Formami zorganizowania Samorządu Uczniowskiego są:
  • Samorząd Klasowy, czyli ogół członków klasy mogących zorganizować się w grupy samorządowe
  • Rada Samorządu Klasowego
  • Rada Samorządu Uczniowskiego
 7. Grupy samorządowe mogą pracować na zasadach równorzędności jej członków lub wybierać spośród siebie szefów.
 8. Rada Samorządu klasowego składa się z: przewodniczącego, jego zastępcy i skarbnika.
 9. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z: Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, Zastępcy Przewodniczącego i Pełnomocnika ds. gimnazjum.
 10. Skład Rady Samorządu Klasowego i Uczniowskiego może być zmieniony w zależności od potrzeb (mogą być dodane nowe funkcje).
 11. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego ma obowiązek informowania Rad Samorządów Klasowych o imprezach lub innych przedsięwzięciach Rady Samorządu Uczniowskiego planowanych w najbliższym czasie.
 12. Uzupełnieniem Regulaminu Samorządu Uczniowskiego jest ustawa o systemie oświaty z 7 IX 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 67, poz. 329 z dnia 21.06.1996 z późniejszymi zmianami).

§2 ORDYNACJA WYBORCZA

Wybory do Rady Samorządu są w interesie całej społeczności szkolnej i w jej interesie leży wybór osób, które najlepiej będą reprezentować ich sprawy w klasie, a także w szkole.

WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ODBYWAJĄ SIĘ NA NASTĘPUJĄCYCH ZASADACH:

 1. Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego są demokratyczne, czyli powszechne, równe, tajne i bezpośrednie.
 2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu uczniowi Zespołu Szkół, co oznacza, że każdy uczeń może wybierać i może być wybrany do władz Samorządu Uczniowskiego.
 3. Wybory organizuje w listopadzie odchodząca Rada Samorządu Uczniowskiego. Jej obowiązkiem jest poinformowanie całej szkoły o wyborach (plakaty, strona internetowa, informacje przekazywane ustnie, osobiście).
 4. Do Rady Samorządu Uczniowskiego kandydują uczniowie klas I i II.
 5. Kandydatów zgłaszają poszczególne klasy (max.3).
 6. Kandydatem powinien znać WSO, Statut Szkoły oraz Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 7. Termin zgłaszania kandydatów kończy się 2 dni przed wyznaczonym terminem głosowania.
 8. W interesie kandydatów jest jak najlepsze zaprezentowanie swojego programu i przedstawienie własnej osoby w czasie kampanii, która trwa przez tydzień poprzedzający dzień głosowania.
 9. Wybory odbywają się w wyznaczonym dniu w godz. 9.00 – 12.00.
 10. Komisję wyborczą tworzą przedstawiciele poszczególnych klas. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.
 11. Niezależna Komisja Wyborcza przygotowuje miejsce, w którym będą odbywać się wybory (stół w głównym korytarzu szkoły, urnę oraz karty wyborcze), a podczas wyborów każdy głosujący musi złożyć podpis na liście przy swoim nazwisku przy odbiorze karty do głosowania.
 12. W głosowaniu mogą brać udział uczniowie klas I, II, III.
 13. Każdy wyborca może głosować tylko raz i komisja może mu wydać tylko jedną kartę do głosowania.
 14. W skład komisji wyborczej nie mogą wchodzić ci uczniowie, którzy kandydują w wyborach. Natomiast członkowie komisji jak i kandydujący mają prawo głosować tak samo jak wszyscy uczniowie.
 15. Komisja wyborcza musi przygotować przed wyborami listy uczniów uprawnionych do głosowania spisując wszystkie nazwiska z dzienników lekcyjnych.
 16. Kampania wyborcza trwa przez tydzień poprzedzający dzień głosowania. Ustaje w dniu wyborów.
 17. Nikt nie ma prawa usuwać plakatów innych kandydatów.
 18. Kampania wyborcza powinna przebiegać w sposób kulturalny.
 19. W trakcie głosowania w lokalu wyborczym muszą znajdować się przez cały czas członkowie komisji wyborczej. Sprawdzają oni tożsamość (dowód osobisty, legitymacja szkolna) zgłaszających się wyborców i wydają im karty do głosowania.
 20. Głosować można wyłącznie osobiście, nikomu nie można przekazać swojego głosu.
 21. Po zakończeniu wyborów komisja otwiera urnę. W pierwszej kolejności komisja liczy, ile głosów zostało oddanych – liczba oddanych głosów powinna być równa liczbie wydanych kart do głosowania.
 22. Komisja oddziela głosy nieważne, na których zaznaczono więcej niż 2 kandydatów ( 1 kandydat gimnazjum i jeden kandydat liceum) bądź nie zaznaczono żadnego i oblicza ile ważnych głosów otrzymał każdy z kandydatów.Po zakończeniu wyborów komisja otwiera urnę. W pierwszej kolejności komisja liczy, ile głosów zostało oddanych – liczba oddanych głosów powinna być równa liczbie wydanych kart do głosowania.
 23. Komisja podaje wyniki następnego dnia.
 24. Do Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą uczniowie w liczbie 4 (2 osoby z gimnazjum i 2 osoby z liceum), którzy zdobyli największą ilość głosów w wyborach. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat z największą liczbą głosów.
 25. Skład Samorządu Uczniowskiego tworzy Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego spośród uczniów szkoły.
 26. Ostateczną decyzję o rozdziale stanowisk w Zarządzie Samorządu podejmuje Dyrektor Szkoły przedstawiając zasadne argumenty.
 27. Nowy Zarząd Samorządu organizuje zebranie informacyjne, na którym powinien przedstawić punkty, które zamierza wpisać do Programu Działalności na nowy rok szkolny.
 28. Przewodniczący składają na ręce dyrektora swój Program. Po tym organizują spotkanie i przestawiają go Przewodniczącym Rad Klasowych. Omawiane są także wówczas kompetencje poszczególnych sekcji (o ile zostały powołane) – członkowie sekcji mogą wybrać wśród siebie szefów, odpowiedzialnych przed Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego.
 29. Nowemu Zarządowi, towarzyszy w pracy przez jeden miesiąc Przewodniczący poprzedniej kadencji, wprowadzając ją we wszystkie sprawy.
 30. Kadencja przewodniczącego trwa jeden rok (od wyborów do wyborów.
 31. Każdy Przewodniczący ma prawo do ponownego kandydowania, pod warunkiem, że nie jest maturzystą.
 32. Wybory do Rad Samorządów Klasowych odbywają się na jednej lub dwóch godzinach wychowawczych na początku roku szkolnego.
 33. Kandydaci na Gospodarza, Zastępcę, Skarbnika i Łącznika z biblioteką zgłaszają się sami lub ich kandydatury są wysuwane przez kolegów i koleżanki z klasy przy ich zgodzie.
 34. Zmiany w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego może przeprowadzić Zarząd Samorządu na wniosek własny lub uczniów, po zatwierdzeniu przez Dyrekcję Szkoły i Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
 35. Do kompetencji Zarządu Samorządu Uczniowskiego należą:
  • Kierowanie bieżącą działalnością samorządu uczniowskiego,
  • Reprezentowanie samorządu na zewnątrz,
  • Kierowanie gospodarką samorządu,
  • Współorganizowanie życia szkolnego,
  • Przeprowadzanie za zgodą Dyrektora szkoły ankiet wśród uczniów diagnozujących życie szkoły,
  • Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły oraz Radzie Pedagogicznej wniosków, opinii i petycji dotyczących życia szkoły,
  • Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej w części dotyczącej sprawozdań i opinii uczniowskich dotyczących funkcjonowania szkoły, wybór opiekuna samorządu.
 36. Regulamin powinien ewoluować – a naszym zadaniem jest jego doskonalenie.

     ZADANIA PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Dbałość o dobre imię szkoły.
 2. Współudział w wychowaniu patriotycznym i obywatelskim.
 3. Współpraca z Radą Pedagogiczną.
 4. Przedstawianie władzom szkoły opinii i stanowiska uczniów.
 5. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
 6. Organizacja życia uczniowskiego.
 7. Aktywizacja samorządów klasowych.
 8. Udział w apelach wychowawczo-porządkowych.
 9. Ustalanie dyżurów uczniowskich, czuwanie nad prawidłowością ich pełnienia przez uczniów z poszczególnych klas.
 10. Ustalenie czynności dodatkowych dla klas.
 11. Rozstrzyganie konfliktów koleżeńskich, po zapoznaniu się z faktami i opinią obu stron.
 12. Współudział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych.
 13. Współudział w organizowaniu akcji charytatywnych.

Opracowała: Anna Wszoła - Grajczak

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO ZA POSZCZEGÓLNE ZADANIA

Przewodniczący:

Zastępca przewodniczącego: